•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Báo cáo tài chính năm 2011

Lượt xem: 2919 - Ngày đăng: 00:02 19|04|2012

Kính gửi : Quý Cổ đông

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ của Công ty Đại chúng theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010. Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long công bố Báo cáo Tài chính Năm 2011 của Công ty đã được Công ty Ernst & Young kiểm toán. Vui lòng xem file đính kèm. "Báo cáo tài chính 2011 của Công ty".

Trân trọng thông báo.