•  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Lượt xem: 9719 - Ngày đăng: 04:02 13|09|2013

Nghị quyết

Của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG

-     Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

-     Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/10/2007;

-     Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long ngày 06 tháng 9 năm 2013.

Mời quý vị tải xuống toàn văn tại đây


Trân trọng.

NamlongADC.