A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead

Filename: libraries/Online_users.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead

Filename: libraries/Online_users.php

Line Number: 42

Nam Long Apartment Development Company - Thông tin Cổ đông - THÔNG BÁO V/v:đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017
  •  

Công ty CP Phát triển Căn hộ

Nam Long

Tầng 09, Capital Tower

Số 06 đường Nguyễn Khắc Viện

phường Tân Phú, quận 07

Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Phone: (084.8) 54.111.145

Fax: (084.8) 54.111.141

Email: info@namlongadc.com

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Krasnoyarsk' for '+07/7.0/no DST' instead

Filename: news/show.php

Line Number: 95

THÔNG BÁO V/v:đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017

Lượt xem: 3411 - Ngày đăng: 17:54 14|09|2012

Số: 02/TB/HĐQT/NLADC                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 9  năm 2012

 

THÔNG BÁO
V/v:đề cử,  ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2012 – 2017
của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Căn Hộ Nam Long

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI của Quốc hội khoá XI ngày 31-12-2005;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long.

 

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long ( Nam Long ADC) nhiệm kỳ 2007 – 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập bầu vào tháng 10 năm 2007 đến nay đang đi vào giai đoạn hết nhiệm kỳ.
Nhằm đảm bảo tính khách quan và tuân thủ theo quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị Công ty Nam Long ADC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông tham gia ứng cử hoặc đề cử các cổ đông khác đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát theo Điều 110 Luật Doanh Nghiệp và Điều 27, 32  Điều lệ Công ty Nam Long ADC vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị , thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Nam Long ADC, nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Điều 27. Số lượng thành viên, điều kiện và nhiệm kỳ

  1. Hội đồng quản trị Công ty có tối thiểu 5 thành viên. Các thành viên được bầu với đa số phiếu tại Đại hội đồng cổ đông theo thể thức bầu dồn phiếu, trực tiếp và kín. Số thành viên Hội đồng Quản trị sẽ được cơ cấu tùy theo quy mô phát triển Công ty về sau và do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
  2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị có thể ít hơn 5 năm. Vào cuối năm thứ hai hoặc năm thứ ba của nhiệm kỳ, 1/3 thành viên có số phiếu đắc ử thấp nhất sẽ được bầu lại trong một đợt bầu cử bổ sung giữa nhiệm kỳ có thể có các ứng viên mới và nhiệm kỳ của các thành viên đắc cử đợt này sẽ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị.

Ngoại trừ các cổ đông sáng lập được quyền ứng cử và đắc cử, các thành viên Hội đồng Quảtrn ị cần đáp ứng điều kiện sau đây:

  1. Là cổ đông hiện đang sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty liên tục trong 6 tháng ứng cử và đắc cử.
  2. Là cổ đông đang sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty liên tục trong 6 tháng trở lên đề cử và đắc cử.
  3. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tiếp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ 10% để đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, nếu chiếm từ 30% đến dưới 50% thì họ được đề cử 02 thành viên, nếu từ 50% đến dưới 70% thì họ được đề cử 03 thành viên và nếu lớn hơn 70% thì họ được đề cử 4 thành viên.

Điều 32 . Thành viên Ban Kiểm Soát:
- Mỗi cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06 tháng liên tục trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ửng cử viên vào Ban Kiểm soát. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của họ nằm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được phép đề cử 01 người, nếu từ 30% đếndưới 50% họ được đề cử 02 người, từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 người và 70% được đề cử 04 người
Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát sẽ được thực hiện vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 10 năm 2012.
Hồ sơ ứng cử, đề cử cổ đông vui lòng gửi về Công ty Nam Long ADC trước ngày 19/10/2012 theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long
Tầng 9, Tòa nhà Capital Tower Số 6, đường Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7
Điện thoại: 08. 54 1111 45    Fax: 08. 54 1111 41
Hội đồng Quản trị Công ty Nam Long ADC trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký) 
Bùi Đức Khang


 Trước 1 2 3